GDPR ADATVÉDELEM


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Agro AIM Hungária Kft.

 Cégünk a kezdetek óta igyekszik betartani a hatályos törvények, rendeletek által előírtakat, így mi is időben elkezdtük a felkészülést arra, hogy 100 %-ban megfeleljünk a GDPR előírásainak.

A www.agroaim, www.agrominta.hu üzemeltetőjeként ezúton tájékoztatjuk a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

A www.agrominta.hu és az www.agroaim.hu  oldal elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, ideértve a 2016. április 27. napján elfogadott és 2018. május 25. napjától hatályos 2016/679. EU. rendeletben (GDPR) foglaltakat is teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Társaságunk adatkezelésének célja minden esetben csak a megrendelések teljesítésére és az üzleti kapcsolattartásra irányuló adatok kezelése.

1. A nyilatkozat célja

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az Agro AIM Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2176 Erdőkürt, Petőfi út 22.), Adószám: 24351953-2-12: a továbbiakban "Adatkezelő") által a www.agroaim.hu, ww.agrominta.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679.EU. rendeletben foglaltakat, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelkezést, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ("Infotv."), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Fogalom meghatározások

 • GDPR:


General data Protection regulation, az Európai Únió új Adatvédelmi rendelete

 • Személyes adat:


Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ, azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetese személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • Nyilvántartási rendszer:


A személyes adatok bármely módon -centralizált, decentralizált, vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 • Adatkezelés:


A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférés lehetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • Profilalkotás:


Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő, bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

 • Adatkezelés korlátozása:


?A tárolt személyes adatok megjelölése, jövőbeli kezelésük korlátozása céljából:

 • Adatkezelő:

Név: Agro AIM HUngária Kft.
Székhely: 2176 Erdőkürt, Petőfi út 22.
Telefonszám: + 36 30 9 838390
Email cím: info@agroaim.hu

 • Adatvédelmi incidens:


A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Felmerülése esetén kijelölt képviselő 72 órán belül kötelező bejelentést tesz az adatvédelmi hatóságnak.

 • Képviselő:


Az az Unóban (Magyarországon) tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes személy, aki az adatkezelőt vagy feldolgozót képviseli, az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e-rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

 • Adatvédelmi tisztviselő:


Az adatkezelő, adatfeldolgozó alkalmazottja külön munkaszerződésben kijelölve erre a feladatra.

 • Adatfeldolgozás:


Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

 • Helyesbítés, töréshez való jog, "az elfeledtetéshez való jog":


Az érintett adattulajdonos jogosult arra, hogy kérésére a rávonatkozó adatok késedelem nélkül helyesbítésre kerüljenek; az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rávonatkozó személyes adatokat, oly módon, hogy ezzel párhuzamosan minden ésszerű lépést tegyen meg a további adatkezelőknél történő törlés érdekében is.

 • Adattovábbítás:


A Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

 • Adatfeldolgozó:


Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

 • Adattörlés:


Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

 • Automatizált adatállomány:


Automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

 • Gépi feldolgozás:


A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre:
az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

 • Felhasználó:


Az a természetes személy, aki az adatkezelő honlapján (www.primag.hu) regisztrál, hírlevélre feliratkozik, ajánlatkérő űrlapot kitölt, webáruházi vásárlást végez.

 • Nyilvánosságra hozatal:


A Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3. A kezelt személyes adatok köre

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az Adatkezelő a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyez el.
A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

3.1. Bejelentkezés nélküli böngészés

 • A rendszer ekkor egy session ID-t generál, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.
 • Rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa.
 • Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.
 • Statisztikai adatok gyűjtése céljából a rendszer cookie-kat használ, amely a névtelen adatgyűjtést, közvéleménykutatást szolgálja, valamint segítségükkel megőrződnek egyes adatok az oldal elhagyása után is (például a kosár tartalma).
 • A webshop látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerver végzi: Google Analytics (www.google.com/analytics). A Google Inc. adatkezeléseiről a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kaphat bővebb tájékoztatást.
 • Az Agro AIM  Kft. értesítéseit kiküldését a Crownmail.com szolgáltatást nyújtó Crownmail. Inc. végzi. 


3.3. Felhasználó kapcsolatot kezdeményez egyéb módokon

A www.agroaim.hu, www.agrominta.hu weboldalon keresztül az Agro AIM Kft.-vel a felhasználó kapcsolatot kezdeményezhet az alábbi módokon is:

 • üzenet küldése
 • ajánlat kérése
 • értesítés kérése
 • segíthetünk? üzenet küldése (offline chat)
 • telefonhívás

A fent felsorolt módokon történő kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó megadja a kapcsolatfelvételhez, az ajánlat elkészítéséhez szükséges adatait (név, telefonszám, e-mail cím, település), egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezen adatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő időtartamig és módon az Agro AIM  Kft. rendszereiben tárolja.

3.4. Regisztráció/vásárláskor megadott adatok

A felhasználó által a regisztráció/vásárlás folyamán meg kell adni az alábbi személyes adatokat: e-mail cím, név, cím, telefonszám.
Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kérjük el és tároljuk. A megadott adatokat harmadik félnek nem adjuk ki, ez alól kivétel a házhozszállítást bonyolító cég, akinek a szállítási adatok bizalmas kezelésre átadjuk. Az adatok kezelésének célja a kiszállítás lebonyolításán túl statisztikai-demográfiai adatok gyűjtése a vásárlási szokások feltérképezéséhez.

3.5. Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok

Amikor a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, tárolásra kerül a felhasználó által megadott név, és e-mail cím azzal a céllal, hogy kiküldjük neki a hírlevelet. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.

 • Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés általános feltételei összhangban vannak a 2018. május 25. napjától hatályos 2016/679/EU rendeletben foglaltakkal. A szabályozás jogi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik, és a Tpvt a Tisztességtelen piaci magatartásról szóló törvény 4.§-ában foglalt rendelkezései adják. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

 • Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja, a kordinált adatbiztonság és adatvédelmi stratégia kidolgozása, hogy az adatbirtokos értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

 • A kezelt adatok köre:

Az adatkezeléshez név és e-mail cím megadása szükséges.

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát a hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül, hogy regisztrációja törlésre kerülne.
Megilleti Önt az un. elfeledtetéshez való jog, melynek keretei között az Agro AIM  Kft. megtesz minden ésszerű lépést a további adatkezelőknél történő törlés érdekében is.

A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található "Leiratkozás" link segítségével is megteheti.

 • Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonása.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.primag.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A rögzített adatok kizárólagos felhasználója az AGRO AIM

4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.6 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.7. Adatkezelési tevékenység nyilvántartása az alábbiakat tartalmazza:

1-7. Az adatkezelő neve elérhetősége, adatai

2. Az adatkezelés célja,

3. Az adatot szolgáltató érintettek besorolása

4. Azon címzettek kategóriái, akik értesülnek, értesülhetnek az adatokról

5. Magyarországon kívüli adattovábbítás, amennyiben ez elkerülhetetlen

6. Törlési határidők megnevezése

7. Technikai, szervezési intézkedések leírása

5. Az Adatkezelés elvei

5.1 A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

5.2 A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

5.3 A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

5.4 A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

5.5 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6. Az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

6.1 Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.2 Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.
Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen szabályzat 10.3 pontjában foglalt adattovábbítási esetek.

6.3 Az Adatkezelő bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelőérdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése stb. - esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

6.4 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.5 Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Adatkezelő felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

6.6 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.7Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

6.8 Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6.9 Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a Személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

6.10 Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) a Felhasználó Személyes adatának törlését kéri; (iii) a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

6.11 Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

6.12 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítés az Adatkezelő mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

6.13 Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

7.2 A Felhasználó által megadott Személyes adatok - abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek az Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított10 munkanapon belül kerül sor.

7.3 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

8. Rendelkezés Személyes adatokkal

8.1 Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

8.2 Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

8.3 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9. Adatfeldolgozó

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.
Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

9.3 Adatfeldolgozás

9.3.1 Az adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.

9.3.2 Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Székhely

Tevékenysék

10. Adattovábbítás lehetősége

10.1 Az Adatkezelő, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

10.2 Amennyiben az Adatkezelő a www.primag.hu oldalon található szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

10.3 A Felhasználók egyes személyes adatai, meghatározott célból, a Felhasználó kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülnek:

11. Adatbiztonság

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az adatkezelő harmadik személynek nem adja át, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Alkalmazottaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.12. A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

12.1 Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Adatkezelő bármikor írásban, az Adatkezelő címére (2176 Erdőkürt, Petőfi út 22.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@agroaim.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

12.2 A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

12.3 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

12.4 A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

12.5 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen.

12.5.1 ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

12.5.2 ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

12.5.3 törvényben meghatározott egyéb esetben.Az Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést - beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is - megszünteti, és a Személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

13. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek.Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (2176 Erdőkürt, Petőfi út 22.), illetve az info@agroaim.hu e-mail címen kérhető.Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

14. Jogorvoslati lehetőségek

9.1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

9.2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

9.3 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

9.4. A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

9.5. A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu